Tag Archives: Yaqeenan Allah Humare Sath Hai

Yaqeenan Allah Humare Sath Hai

Yaqeenan Allah Humare Sath Hai

Agar Tum Madad Naa Karoge Rasool Kareem Ki Toh ( kya hua )

Unki Madad Farmayi Hai Khud Allah Talah Ne

Jab Nikala Tha Unko Kuffar Ne

AAP Doosre The Do Se Jab Woh Do Ghaar-E-Soor Me The

Jab Woh Farma Rahe The Apne Rafeeq Ko Ki Matt Ghamgeen Ho

Yaqeenan Allah Talah Humare Sath Hai

Phir Nazil Ki Allah Ne Apni Taskeen Unpar Aur Madad Farmai Unki Aise Laskaroun Se Jinhe Tumne Naa Dekha Aur Kardiya Kafiroun Ki Baat Ko Sarangoo Aur Allah Ki Baat Hi Hamesha Sarbulandh Hai

Aur Allah Talah Ghalib Aur Hikmat Wala Hai…